Privacy Statement

V3 23-06-2020 

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring voor het event Cycle Paris en Cycle Berlin (“Event”). van de organisator van het Event, de Hartstichting. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag.  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op [23 juni 2020]. Via de hyperlink [privacyverklaring] op de website kun je de laatste versie altijd inzien. Je kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Verantwoordelijke
De Hartstichting organiseert het Event om geld op te halen voor de Hartstichting, voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. De Hartstichting is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het Event, zoals hieronder omschreven. 

Doeleinden verwerking van persoonsgegevens
Deelname aan het Event
Wanneer je wil deelnemen aan het Event maak je een account aan op de website www.cyclevoorjehart.nl (“Website”). Je e-mailadres, NAW-gegevens, aanhef, telefoonnummer en geboortedatum worden gebruikt om je inschrijving te verwerken, je te laten deelnemen aan het Event en je in de aanloop naar het Event te informeren. Het noodnummer wordt alleen gebruikt om te kunnen informeren in geval van een calamiteit. De grondslag is uitvoering van de overeenkomst tot deelname.

Sponsoren
De Hartstichting verwerkt gegevens, zoals naam, e-mailadres en betaalgegevens om de donatie te kunnen uitvoeren en je een donatiebewijs te kunnen sturen. Via de persoonlijke pagina van de deelnemer, kan je ook een verzoek doen om via tikkie te betalen, en zo anoniem een donatie te doen. De grondslag is uitvoering van de overeenkomst.  Als je een bepaalde deelnemer sponsort, zal je naam en donatie aan de deelnemer worden verstrekt. De grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst. Je kan er ook voor kiezen anoniem te sponsoren. Je kan ervoor kiezen een persoonlijk bericht op te stellen dat wordt geplaatst op de persoonlijke pagina van de deelnemer die je sponsort. De grondslag hiervoor is uitvoering overeenkomst. Als je wil dat je naam en donatie vermeld worden op de persoonlijke pagina van de deelnemer die je sponsort, kan je dit aangeven. De grondslag hiervoor is toestemming.

Informeren en nieuwsbrief
De Hartstichting houdt sponsors op de hoogte van het Event via e-mail, tenzij je hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd marketingbelang van De Hartstichting Als je meer informatie van de Hartstichting wil ontvangen, kan je je opgeven voor de nieuwsbrief van de Hartstichting. De grondslag hiervoor is toestemming.
Beveiligen en verbeteren van de website
De Hartstichting maakt gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies. Dit doen wij onder andere om de Website te beveiligen en de Website te verbeteren. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is je toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). Zie voor meer informatie het Cookie Statement. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.

Sociale media
Je kan ervoor kiezen bepaalde informatie te delen op sociale media. De grondslag hiervoor is uitvoering overeenkomst. 

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Onderstaande verzoeken kun je aan ons richten door per mail contact met ons op te nemen via e-mail cycle@hartstichting.nl of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD Den Haag.

Inzage
Je kunt de Hartstichting verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie
Je kunt de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering
Je kunt de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Beperking van de verwerking
Je kunt de Hartstichting verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op te slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar je geen verwijdering wenst, of als je in afwachting bent van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

Bezwaar maken
Je kunt bezwaar maken bij de Hartstichting in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Hartstichting of een derde. In de e-mails die wij je sturen via e-mailservice, evenals in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Gegevensoverdracht
Je kunt de Hartstichting verzoeken om je eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare  vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

Intrekken toestemming
Je kunt de Hartstichting verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen bij de toezichthouder 
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat de Hartstichting inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Hartstichting gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden
De Hartstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hartstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor de Hartstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hartstichting afgesloten  waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hartstichting. Een voorbeeld van een verwerker is de ontwikkelaar en technisch beheerder van de Website. Wanneer je een donatie doet zullen de betaalgegevens verwerkt worden door de betaaldienstverlener. Voor het overige verstrekt Cycle alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen of belangen van derden.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hartstichting of door de Hartstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER)  indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hartstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met de Hartstichting door een mail te sturen naar cycle@hartstichting.nl of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD Den Haag.